LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Plan komunikacji

W celu podtrzymania wysokiego stopnia aktywności lokalnej i prawidłowego wdrożenia LSR na lata 2014-2020 LGD opracowała plan komunikacji ze społecznością lokalną. Grupy docelowe planu komunikacji zostały określone jako:

 • społeczność lokalna;
 • grupa defaworyzowana młodzież do 35 roku życia, kobiety, dorośli pow. 50 r. ż.
 • przedstawiciele sektora publicznego, w tym JST;
 • organizacje pozarządowe; przedsiębiorcy;
 • liderzy lokalni;
 • członkowie LGD.

Cele planu komunikacji:

 1. Podniesienie świadomości społecznej na temat działalności Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” oraz realizowanego przez LGD Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem działania LEADER.
 2. Upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków pochodzących z działania LEADER w ramach PROW 2014-2020.
 3. Stworzenie sprawnego systemu przepływu informacji wraz z informacją zwrotną pomiędzy odbiorcami informacji a LGD. Stworzenie warunków do wymiany poglądów w oparciu o informację docierającą do mieszkańców na temat działalności w ramach LEADER w ramach PROW 2014-2020.
 4. Prowadzenie działań promujących Stowarzyszenie na zewnątrz, zachęcających do korzystania z oferty, które powstała w dużej mierze dzięki działaniom LEADER.

LGD planuje zestaw różnorodnych środków i narzędzi komunikacyjnych, dopasowanych do specyficznych potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup docelowych (w tym grup defaworyzowanych). Zaplanowane działania powinny pozwolić na osiągnięcie celów i wskaźników realizacji planu komunikacji, które zostały określone jako:

Szczegółowe wskaźniki produktu:

 • liczba publikacji i materiałów informacyjnych – 2 szt.
 • liczba wydarzeń promocyjnych, na których będzie promowana działalność LGD i obszar LSR – 4 szt.
 • liczba stron internetowych – 1 szt.
 • liczba spotkań informacyjno-promocyjnych – 8 szt.
 • liczba szkoleń dla beneficjentów funduszy – 8 szt.
 • liczba osobodni dla pracowników i członków organów – 28 osobodni,
 • liczba szkoleń lokalnych liderów -1 szt.
 • liczba osób/ podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa – 60 osób/podmiotów,
 • liczba ewaluacji i badań własnych LGD – 3szt.

Szczegółowe wskaźniki rezultatu:

 • liczba odbiorców wydanych publikacji i materiałów informacyjnych – 2 000 osób,
 • liczba uczestników wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR – 500 osób,
 • liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych – 120 osób,
 • liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów funduszy LGD – 120 osób,
 • liczba przeszkolonych osób z grup defaworyzowanych – 60 osób,
 • liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych – 50 osób,
 • liczba osób/ podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD – 40 osób/podmiotów.

Szczegółowy opis planu komunikacji znajduje się w załączniku nr 5 do LSR.

Na etapie tworzenia planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR wykorzystano uwagi mieszkańców zgromadzone podczas konsultacji społecznych. Podczas spotkań konsultacyjnych omawiano metody i sposoby informowania społeczności o działalności LGD w oparciu o dotychczasowe doświadczenia LGD. Wyniki spotkań konsultacyjnych omawiane były przez zespoły robocze podczas warsztatów. Istotnym elementem tych rozmów były dotychczasowe doświadczenia w zakresie promowania i informowania o działalności LGD. Kwestie związane z komunikacją poruszane były także w badaniach ankietowych oraz podczas wizyt w punkcie konsultacyjnym w biurze LGD. W wyniku analizy zgłoszonych rekomendacji i uwag zdefiniowano  potrzebę rozszerzenia obecnej działalności informacyjnej LGD "Siła w Grupie" w zakresie większego udziału w wydarzeniach lokalnych, umożliwiającego komunikację dwukierunkową. Analiza przeprowadzonych wyników badań ankietowych dotyczących sposobu pozyskiwania informacji  o życiu społeczności lokalnej przez mieszkańców wykazała potrzebę zogniskowania działań promocyjnych w mediach lokalnych na Internet, prasę  oraz radio.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 - plik do pobrania

Harmonogram realizacji planu komunikacji za rok 2018 - plik do pobrania

 

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR