LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Zasady udzielania wsparcia PROW 2014-2020

Ważne przepisy prawa krajowego

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378) tzw. ustawa RLKS.
 2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach finansowania realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. Poz. 1146).
 3. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130).
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 9 października 2015 r.).

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji:

 1. Operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie przedkładanych do weryfikacji do SW.
 2. Projekty grantowe zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.
 3. Operacje „własne” LGD (OW),w których beneficjentem i realizatorem operacji jest LGD. Operacje własne to operacje kluczowe dla osiągnięcia celów LSR, służące dobru ogółu, które są realizowane samodzielnie przez LGD i które nie spotkały się z zainteresowaniem innych wnioskodawców.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC

 1. Osoba fizyczna, która:
 • Jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
 • Jest pełnoletnia;
 • Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 1. Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 2. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 • W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna –określone wyżej warunki (pkt. 1) muszą być spełnione przez wszystkich wspólników.
 • W przypadku podmiotów gospodarczych –przedsiębiorstwo musi spełniać definicję mikro lub małego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014
 • pomoc może ubiegać się również gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację.OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LSR STOWARZYSZENIA LGD "SIŁA W GRUPIE"

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

 • Sposób realizacji: konkurs - premia ryczałtowa
 • O środki będą mogły się ubiegać osoby fizyczne.
 • Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wysokość premii wynosi  80.000 zł, pomoc będzie wypłacana w dwóch transzach (80% po zawarciu umowy, 20% po wykonaniu biznesplanu).
 • Premię można wykorzystać na pokrycie kosztów wskazanych we wniosku i biznesplanie, związanych z uruchamianiem działalności gospodarczej.
 • Warunkiem przyznania pomocy jest stworzenie minimum jednego miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), w tym samozatrudnienie i utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • Wnioski rozpatrywane będą przez LGD (w zakresie zgodności z LSR i kryteriami wyboru) i Urząd Marszałkowski.

1.1.2 Rozwój przyjaznych środowisku przedsiębiorstw

 • sposób realizacji: konkurs - refundacja
 • W przedsięwzięciu tym o pomoc będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy, którzy planują stworzenie nowych miejsc pracy.
 • Poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych operacji i jednocześnie maksymalnie 300 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014-2020.
 • Minimalna całkowita wartość projektu to 50 000 zł.
 • Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej
 • Warunkiem przyznania pomocy jest stworzenie minimum jednego miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), bezpośrednio związanego z realizowaną operacją oraz utrzymanie i utrzymanie przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • Przepisu dotyczącego utworzenia miejsca pracy w wymiarze 1 etatu średniorocznie nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych.
 • Wnioski rozpatrywane będą przez LGD (w zakresie zgodności z LSR i kryteriami wyboru) i Urząd Marszałkowski.

 

WYŁĄCZENIA

Pomoc na operację z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. górnictwo i wydobywanie;
 3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 8. produkcja metali;
 9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
 10. transport lotniczy i kolejowy;
 11. gospodarka magazynowa.

 

II.1.1 Infrastruktura w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego

 • Sposób realizacji: konkurs – refundacja
 • W ramach przedsięwzięcia wnioskodawcy będą mogli się ubiegać o wsparcie operacji polegających na budowie lub przebudowie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (np. przystani kajakowych, łączników do tras rowerowych, boisk, siłowni zewnętrznych, plaż, punktów widokowych, szlaków turystycznych obiektów rekreacyjnych).
 • Minimalna całkowita wartość projektu to 50 000 zł.
 • Poziom dofinansowania wynosi nie więcej 63,63% dla jednostek sektora finansów publicznych i 90% dla pozostałych podmiotów.
 • Wnioski rozpatrywane będą przez LGD (w zakresie zgodności z LSR i kryteriami wyboru) i Urząd Marszałkowski.II.1.2 Mała infrastruktura w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego

 • Sposób realizacji: projekty grantowe
 • Pomoc wypłacana będzie na zasadzie refundacji (zwrotu) części poniesionych wydatków po zakończeniu realizacji operacji lub zaliczkowo po podpisaniu umowy na realizację grantu.
 • W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje polegające na budowie lub przebudowie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (np. place zabaw, zagospodarowanie miejsc spotkań, siłownie zewnętrzne i inne).
 • Minimalna wartość projektu to 5 000 zł, a maksymalna 50 000 zł.
 • Poziom dofinansowania wynosi 100% dla wszystkich podmiotów.
 • Sektor publiczny może wykorzystać maksymalnie 20% kwoty przypisanej do przedsięwzięcia w budżecie LSR.
 • Za realizację grantów w całości odpowiada LGD (dokonuje oceny wniosków, zawiera umowy, rozlicza oraz monitoruje i kontroluje grantobiorców).

 

III.1.1 Działania edukacyjne, aktywizujące i integracyjne

 • Sposób realizacji: projekty grantowe
 • Pomoc wypłacana będzie na zasadzie refundacji (zwrotu) części poniesionych wydatków po zakończeniu realizacji operacji lub zaliczkowo po podpisaniu umowy na realizację grantu.
 • W przedsięwzięciu finansowane będą operacje przyczyniające się do edukacji i/lub aktywizacji i/lub integracji mieszkańców, a tym samym wzmocnienia kapitału społecznego na obszarze LSR (konkursy, przeglądy, szkolenia, warsztaty, spotkania, wydawnictwa, foldery, ulotki ).
 • Minimalna wartość projektu to 5 000 zł, a maksymalna 50 000 zł.
 • Poziom dofinansowania wynosi 100% dla wszystkich podmiotów.
 • Sektor publiczny może wykorzystać maksymalnie 20% kwoty przypisanej do przedsięwzięcia w budżecie LSR.
 • Za realizację grantów w całości odpowiada LGD (dokonuje oceny wniosków, zawiera umowy, rozlicza oraz monitoruje i kontroluje grantobiorców.

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Koszty kwalifikowalne to koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne i obejmują koszty:

 • ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji:

 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

  Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty zakupu środków transportu są ustalane w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

 • zakupu rzeczy innych, w tym materiałów,
 • wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,
 • podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
 • wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, przy czym wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

 

INTENSYWNOŚĆ POMOCY

W przypadku operacji w ramach celu szczegółowego 1.1, polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej LGD ustaliła maksymalną wysokość pomocy na poziomie 80.000 zł.

Intensywność pomocy w przypadku pozostałych działań została określona przez LGD na poziomie:

 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji w zakresie celu szczegółowego 1.2 (rozwój działalności gospodarczej),
 • nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
 • do 90% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych typów operacji i wnioskodawców.
 • 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów grantowych

Każdorazowo na etapie wyboru operacji LGD premiować będzie operacje, w ramach których wnioskodawca przewidział wniesienie wkładu własnego wyższego niż wymagany.

CELE OGÓLNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Kwota w PLN

I. Wzmocnienie rozwoju gospodarczego terenu LGD do roku 2023

 

I.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023 r.

I.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

1 200 000,00

I. 1.2 Rozwój przyjaznych środowisku przedsiębiorstw

1 150 000,00

   

II. Rozwój atrakcyjności terenu LGD do roku 2023

II.1 Budowa, przebudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego na terenie LGD do 2023 r.

II.1.1. Infrastruktura w zakresie turystyki i rekreacji

2 250 000,00

II.1.2 Mała infrastruktura w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego

    300 000,00

III. Budowanie kapitału społecznego i wzmacnianie włączenia społecznego mieszkańców terenu LGD do roku 2023

III.1 Transfer wiedzy, aktywizacja i integracja mieszkańców terenu LGD do 2023 r.

III.1.1 Działania edukacyjne, aktywizujące i integracyjne

    300 000,00

III.1.2 Funkcjonowanie LGD

1 377 500,00

III.1.3 Projekty współpracy

   114 000,00

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget