LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Mikroprzedsiębiorstwa

 

Jaki jest cel działania?


Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Do korzystania z pomocy finansowej uprawniona jest osoba fizyczna, a także osoba prawna, spółka cywilna oraz spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Osoba fizyczna musi spełniać poniższe warunki:

Podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca.
Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia.
Nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.
Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR:
W okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie uzyskała pomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie".
Miejsce siedziby spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej musi znajdować się na obszarze objętym LSR.

Jaki jest zakres działania?

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.
Usług dla ludności.
Sprzedaży hurtowej i detalicznej.
Rzemiosła lub rękodzielnictwa.
Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych.
Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.
Usług transportowych.
Usług komunalnych.
Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych.
Magazynowania bądź przechowywania towarów.
Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Jakie są kryteria przyznania pomocy finansowej?

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania.
Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.
Operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem bądź wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie:
a) określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883) - Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznawana pomoc
b) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
Biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Jaka jest forma i wysokość pomocy?

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji (wartości netto), natomiast pozostałe 50% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca. Oznacza to, że wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu (lub zakończeniu etapu realizacji projektu) złożyć wniosek o zwrot części kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie wdrażania LSR, nie może przekroczyć 300 000 zł (w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych - 100 000 zł). Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć:

100 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
200 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Co obejmują koszty kwalifikowalne?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
Zagospodarowania terenu.
Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.
Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej.
Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczające:
a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych,
b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż świadczenia transportowe.
Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Do kosztów kwalifikowanych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne:

Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych.
Opłat za patenty lub licencje.
Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:

Transportu do miejsca realizacji operacji:

a) materiałów służących realizacji operacji,
b) maszyn urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
Pomoc nie obejmuje kosztów:

Podatku od towarów i usług (VAT).
Nabycia nieruchomości.
Zakupu rzeczy używanych.

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget