LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Archiwum 2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI INFORMATYCZNE

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" z siedzibą w Gościnie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie następujących prac:

 1. Czynności związane z prowadzeniem i aktualizacją strony internetowej Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” www.silawgrupie.org.pl;
 2. Modernizacja i naprawa sprzętu komputerowego;
 3. Pomoc przy rozwiązywaniu problemów informatycznych z bieżącymi aplikacjami i oprogramowaniem specjalistycznym.

Oferty prosimy składać w biurze Stowarzyszenia, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez e-mail (gcagoscino@op.pl) do dnia 20 grudnia 2013 r. Oferty złożone po tym termine nie będą rozpatrzone.


LISTY RANKNGOWE

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania

pomocy w ramach działań:

 1. Odnowa i rozwój wsi.doc
 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.doc
 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.doc
 4. Małe projekty.doc

ZAWIADOMIENIE

W dniu 18 listopada 2013 r. o godzinie 09:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie odbędzie się posiedzenie Rady LGD, na którym zostaną ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru na działanie „Odnowa i rozwój wsi"

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarzy - Komisji Skrutacyjnej.
 4. Zapoznanie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania.
 7. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania.
 8. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie listy operacji nie wybranych do finansowania.
 9. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie listy rankingowej.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 18 listopada 2013 r. o godzinie 11:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie odbędzie się posiedzenie Rady LGD, na którym zostaną ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarzy - Komisji Skrutacyjnej.
 4. Zapoznanie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania.
 7. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania.
 8. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie listy operacji nie wybranych do finansowania.
 9. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie listy rankingowej.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 18 listopada 2013 r. o godzinie 12:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie odbędzie się posiedzenie Rady LGD, na którym zostaną ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarzy - Komisji Skrutacyjnej.
 4. Zapoznanie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania.
 7. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania.
 8. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie listy operacji nie wybranych do finansowania.
 9. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie listy rankingowej.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 19 listopada 2013 r. o godzinie 09:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie odbędzie się posiedzenie Rady LGD, na którym zostaną ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru na działanie „Małe projekty"

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarzy - Komisji Skrutacyjnej.
 4. Zapoznanie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania.
 7. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania.
 8. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie listy operacji nie wybranych do finansowania.
 9. Podjęcie uchwały i zatwierdzenie listy rankingowej.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Stasiorek


Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD)
„Siła w Grupie”
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działań
„Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Termin składania wniosków:
14 października 2013 r. – 28 października 2013 r.
Miejsce składania wniosków:
Tryb składania wniosków:

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”;
ul IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno (pokój nr 16);
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00;

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na właściwych formularzach:
• w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wpiętych do oddzielnych skoroszytów (teczek, segregatorów)
• w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej musi być zapisany na płycie CD-R oraz odpowiednio opisany (tytuł operacji oraz nazwa wnioskodawcy),

Limity dostępnych środków:
Małe projekty: 484 003,49 zł
Odnowa i rozwój wsi: 900 000,00 zł
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 200 000,00 zł
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 100 000,00 zł
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD w ramach działania „Małe projekty”: uzyskanie co najmniej 3 punktów z ogółu punktów możliwych do uzyskania w „Karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami”. Zgodność operacji z celem II: Rozwój Turystyki i Ochrona Środowiska, cel szczegółowy II.5. Stworzenie zintegrowanej i spójnej oferty wypoczynku na terenie LGD „Siła w Grupie” .

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są dostępne na stronach:
· Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie www.arimr.gov.pl
· Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl
· Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” www.silawgrupie.org.pl,
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.
Pytania należy kierować na adres email: gcagoscino@op.pl lub telefonicznie:94 351 33 71 / 94 351 33 71
w godzinach od 8.00-14.00.

Wykaz dokumentów:

Małe projekty:

1. Wykaz dokumentów doc.
2. Kryteria oceny doc.
3. Instrukcja wypełniania wniosku pdf.
4. Formularz informacji doc.
5. WOPP Małe projekty pdf.
6. Załącznik do wniosku - finansowe wyprzedzanie pdf.

Odnowa i rozwój wsi:

1. Kryteria wyboru .doc
2. Wykaz dokumentów doc
3. Instrukcja wypełniania. pdf
4. WOPP Odnowa i rozwój wsi.xls
5. WOPP Odnowa i rozwój wsi. pdf

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

1. Kryteria wyboru.doc
2. Wykaz dokumentów.doc
3.Szablon do wyliczania momentu bazowego .xls
4. 8997 .pdf
5. 413 312 Instrukcja EPO .pdf
6. 3PKD 2007 Wyjaśnienia .pdf
7. Formularz informacji .doc
8. EPO 413 .xls
9. EPO 413 .pdf
10. W 12 413 .pdf
11. W 12 413 .xls
12. W 13 413 .pdf
13. W 13 413 .xls
14. W 14 413 .pdf
15. W 14 413 .xls
16. W 15 413 .pdf
17. W 15 413 .xls
18. WOP 413 Instrukcja.pdf
19. WOP 413 LGD .pdf.
20. WOP 413 LGD .xls

Róznicowanie w kirunku działalności nierolniczej:

1. Kryteria wyboru.doc
2. Wykaz dokumentów.doc
3. Zapytanie ofertowe wzór .xls
4. Zapytanie ofertowe wzór .pdf
5. Wytyczne do formularza .pdf
6. WOPP Róznicowanie .xls
7. WOPP Róznicowanie .pdf
8. W14_413 .pdf
9. W14_ 413 .xls
10. W13_413 .pdf
11. W13_413 .xls
12. W12_413 .xls
13. W12_413 .pdf
14. U1 Załącznik do umowy.pdf
15. Instrukcja .pdf
16. Formularz informacji .doc
17. EPO - 413 .xls
18. EPO - 413 .pdf
19. Instrukcja EPO .pdf
20. PKD 2007 wyjaśnienia .pdf

NABORY - Małe Projekty 26.07.2013r.

1. Lista wybranych wniosków Małe Projekty.doc
2. Lista rankingowa Małe Projekty.doc
3. Lista nie wybranych Małych Projektów.doc


Nabory MAŁE PROJEKTY 2013

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Siła w Grupie”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków:
05 lipca 2013 r. – 19 lipca 2013 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”;
ul IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno (pokój nr 16);
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00;

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na właściwych formularzach:
• w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wpiętych do oddzielnych skoroszytów (teczek, segregatorów)
• w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej musi być zapisany na płycie CD-R oraz odpowiednio opisany (tytuł operacji oraz nazwa wnioskodawcy),

Limity środków dostępnych: Małe projekty: 162 818,61 zł
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania:
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD w ramach działania „Małe projekty”: uzyskanie co najmniej 3 punktów z ogółu punktów możliwych do uzyskania w „Karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami”.Zgodność operacji z celem II: Rozwój Turystyki i Ochrona Środowiska, cel szczegółowy II.3. Środowisko jest nieskażone i czyste, cel szczegółowy II.4. Mieszkańcy mają świadomość ekologiczną.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są dostępne na stronach:
· Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Warszawie www.arimr.gov.pl
· Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl
· Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”www.silawgrupie.org.pl,

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.
Pytania należy kierować na adres email: gcagoscino@op.pl lub telefonicznie: 94 351 33 71 / 94 351 33 71
w godzinach od 8.00-14.00.

Wykaz dokumentów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Instrukcja wypełniania wniosku.pdf
3. Karta oceny operacji.doc
4. Wykaz dokumentów.doc
5. Ogłoszenie Małe projekty.doc


 

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget