LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Archiwum 2014

 

W dniu 12.09.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie, odbyło się podpisanie umów. Województwo Zachodniopomorskie reprezentowała członek Zarządu Anna Mieczkowska. Umowy zostały podpisane w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podpisano następujące umowy:

1. „Remont podłogi w sali wiejskiej w Gorawinie”, którego beneficjentem jest Gmina Rymań (wnioskowana kwota pomocy 24 999,99 zł),
2. „Remont podłogi w sali wiejskiej w Rzesznikowie”, którego beneficjentem jest Gmina Rymań (wnioskowana kwota pomocy 24 999,99 zł),
3. „Promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez dwanaście spotkań w gminie Białogard”, którego beneficjentem jest Jacek Wojciech Smoliński (wnioskowana kwota pomocy 8 341,64 zł),
4. „Renowacja obiektów ruchomych objętych ewidencją zabytków, spisanie kroniki Kościoła p.w. św. Piotra i Pawła oraz wydanie ulotki promocyjnej”, którego beneficjentem jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Piotra i Pawła w Robuniu (wnioskowana kwota pomocy 11 303,41 zł),
5. „Aktywny rodzic, aktywne dziecko - remont i wyposażenie Klubu zdrowego stylu życia w Robuniu”, którego beneficjentem jest Stowarzyszenie „IMEJDA” (wnioskowana kwota pomocy 49 992,97 zł),
6. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Żytelkowo poprzez zakup i montaż placu zabaw wraz z urządzeniami”, którego beneficjentem jest Gmina Białogard (wnioskowana kwota pomocy 15 622,16 zł),
7. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Rychowo poprzez zakup i montaż placu zabaw wraz z urządzeniami”, którego beneficjentem jest Gmina Białogard (wnioskowana kwota pomocy 15 622,16 zł),
8. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Klępino Białogardzkie poprzez zakup i montaż placu zabaw wraz z urządzeniami”, którego beneficjentem jest Gmina Białogard (wnioskowana kwota pomocy 18 069,96 zł).

Dofinansowanie tych projektów z PROW wyniosło 168 952,28 zł, a całkowita wartość inwestycji to 271 377,05 zł. Realizacja powyższych projektów podniesie jakość życia mieszkańców, przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców, poprawi dostępność do działań kulturalno – sportowych oraz wpłynie na poprawę integracji społeczności lokalnej.

 


Zapytanie o cenę wykonania i zamontowania oznakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Park Pomorza Środkowego w 19 gminach wraz z projektem graficznym tablic dużych, małych i znaków kierunkowych.

Środkowopomorska Grupa Działania realizująca wspólnie ze Stowarzyszeniem „Siła w Grupie” wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o akronimie MWPPS, dotyczącego operacji Nordic Walking Park Pomorza Środkowego, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie i zamontowanie oznakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Park Pomorza Środkowego w 19 gminach wraz z projektem graficznym tablic dużych, małych i znaków kierunkowych na podstawie projektu technicznego tras i specyfikacji technicznej wykonania robót.


UWAGA!

Ostateczny termin zakończenia realizacji operacji w ramach działania "Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju" to 31.12.2014 r., prosimy więc naszych beneficjentów o jak najszybsze rozliczenie wniosków będących w realizacji oraz informacje o aktualnym stanie realizacji operacji.
W razie problemów prosimy kontaktować się z biurem Stowarzyszenia.

Przypominamy beneficjentom, którzy ubiegają się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych o złożeniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Poniżej wypełniony przykładowo wniosek do pobrania.Szkolenie - wypełnianie wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania "Małe projekty"

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie zaprasza na szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w ramach działania „Małe projekty”, które odbędzie się 05 lutego 2014 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno). Udział w szkoleniu wezmą pracownicy Biura Projektów PROW Urzędu Marszałkowskiego.
W związku z tym, że jest to ostatni nabór wniosków w okresie programowania 2007 – 2013 r. zależy nam na perfekcyjnym przygotowaniu wniosków przez beneficjentów.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach „Małych projektów”.

G. Pakos

Specjalista ds. marketingu i promocji


Nabór wniosków 14.08.2014-28.08.2014

Gościno, 03 kwietnia 2014 r.

POSIEDZENIE RADY
STOWARZYSZENIA LGD "SIŁA W GRUPIE"

Przewodniczący Rady, Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”, które odbędzie się dnia 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godzinie 08:30 w Biurze Stowarzyszenia (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie uczestników.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zapoznanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarzy – Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania.
8. Informacja Zarządu o przyznaniu przez Instytucję Wdrażającą pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.


Przypominamy, iż Członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia w Biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.


WYNIKI OCENY WNIOSKÓW

W dniu 19 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD, na którym ocenione zostały wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty". Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków w ramach poszczególnych działań:

Odnowa i rozwój wsi:

- Lista operacji zgodnych z LSR
- Projekt listy rankingowej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

- Lista operacji zgodnych z LSR
- Projekt listy rankingowej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

- Lista operacji zgodnych z LSR
- Projekt listy rankingowej

Małe projekty:

- Lista operacji zgodnych z LSR
- Projekt listy rankingowej

W dniu 04 września 2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" ocenione zostały wnioski złożone w naborze zakończonym 28 sierpnia br. Poniżej zamieszczone zostały projekty list rankingowych.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1) Ogłoszenie o naborze wniosków
2) Małe projekty
3) Odnowa i rozwój wsi
4) Tworzenie i rozwój mikroprzedsięborstw


Gościno, 12 marca 2014 r.

POSIEDZENIE RADY
STOWARZYSZENIA LGD „SIŁA W GRUPIE”

Przewodniczący Rady, Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zapraszają na Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”, które odbędzie się dnia 19 marca 2014 r. (środa) o godzinie 12:30
w Biurze Stowarzyszenia (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno),
z następującym porządkiem obrad:
1. Powitanie uczestników.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarzy – Komisji Skrutacyjnej.
4. Zapoznanie i przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, ocena wniosków pod względem zgodności z LSR oraz ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu listy rankingowej.
8. Informacja Zarządu o przyznaniu przez Instytucję Wdrażającą pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przypominamy, iż Członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia w Biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.


Nabory wniosków o przyznanie pomocy

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Siła w Grupie” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:

26 lutego 2014 r. – 12 marca 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”;
ul IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno (pokój nr 16);
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00;

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na właściwych formularzach:
• w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wpiętych do oddzielnych skoroszytów (teczek, segregatorów)
• w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej musi być zapisany na płycie CD-R oraz odpowiednio opisany (tytuł operacji oraz nazwa wnioskodawcy),

Limity dostępnych środków:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 188 638,50 zł;
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 180 416,50 zł;
Odnowa i rozwój wsi: 183 072,84 zł;
Małe projekty: 765 065,38 zł

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania:
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”: uzyskanie co najmniej 3 punktów z ogółu punktów możliwych do uzyskania w „Karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są dostępne na stronach:

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie www.arimr.gov.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” www.silawgrupie.org.pl,


Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”. Pytania należy kierować na adres email: gcagoscino@op.pl lub telefonicznie: 94 351 33 71 w godzinach od 8.00-14.00.

Pliki do pobrania:

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget