LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Powoływanie Lokalnej Grupy Działania przebiegało wieloetapowo. Celem powstania LGD było przygotowanie mieszkańców terenów wiejskich do skorzystania ze środków unijnych na wsparcie rozwoju wsi. Z inicjatywą utworzenia partnerstwa wystąpiła gmina Gościno i zaprosiła do współpracy sąsiednie gminy: Dygowo, Rymań i Siemyśl, które spełniały określone przez Ministerstwo Rolnictwa warunki uczestnictwa w I i II schemacie PPL LEADER+. Następnie, 23 września 2005 roku, zorganizowano w Zespole Szkół w Gościnie Konferencję Inauguracyjną wdrażania projektu pod nazwą "Siła w Grupie", na którą zaproszono 101 osób. Przeprowadzono intensywną akcję promocyjną Programu „LEADER+”, w rezultacie której zebrano ponad 60 osób gotowych do podjęcia działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W wyniku intensywnej akcji promocyjnej, informacyjnej i przeprowadzonych warsztatów z udziałem społeczności poszczególnych sołectw wyłoniono liderów lokalnych, którzy wzięli udział w dalszych warsztatach planowania strategicznego. Były to osoby prywatne chcące pracować społecznie na rzecz swoich środowisk, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów, rolnicy oraz niewielka grupa przedsiębiorców, którzy wykazali się najmniejszą aktywnością. W wyniku ich pracy opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Lokalnego. W trakcie tych działań dokonała się samoistna selekcja liderów, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w realizacji programu Leader. W rezultacie tych działań, na Zebraniu Założycielskim w dniu 20.12.2005 roku 28-osobowa grupa powołała w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach Stowarzyszenie Lokalnej Grupa Działania "Siła w Grupie".

Stowarzyszenie to jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Stowarzyszenie jest osobą prawną i zostało wpisane do KRS pod numerem 0000254219 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie w dniu 30.03.2006. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmowało gminy: Gościno, Rymań, Siemyśl, Dygowo oraz obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z pismem do Gmin tworzących partnerstwo o przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze członków zwyczajnych. Rady Gmin podjęły uchwały w/w sprawie. Z podobnym pismem wystąpiono do Banku Spółdzielczego w Gościnie oraz do Nadleśnictwa. W wyniku tych działań samorządy te oraz Bank Spółdzielczy stały się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Nadleśnictwo Gościno nie mogło, nie mając osobowości prawnej, stać się członkiem Stowarzyszenia.

Po zrealizowaniu II schematu podjęto kroki w celu dokonania zmian umożliwiających Stowarzyszeniu uczestnictwo w realizacji podejścia Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.  W tym celu rozpoczęto działania informacyjne w gminach członkowskich poprzez uczestnictwo w sesjach rad gmin oraz zaproszono dodatkowe gminy, Kołobrzeg i Ustronie Morskie. Przeprowadzono ankietyzację preferencji w stosunku do możliwych w ramach PROW działań związanych z podejściem Leader.

Na warsztatach w poszczególnych gminach przeprowadzono analizę SWOT w celu aktualizacji oglądu rzeczywistości obszaru działania LGD z punktu widzenia uczestników życia społeczno – gospodarczego. Następnie przeprowadzono warsztaty planowania strategicznego, których celem było przebudowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich tak, aby odpowiadała aktualnym potrzebom i preferencjom oraz sposobowi funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w następnym okresie programowania. Zdefiniowano na nowo cele strategiczne i operacyjne określając w ten sposób aktualne potrzeby oraz sposób ich zaspokajania zarówno przez przyszłych wnioskodawców jak i samą Lokalną Grupę Działania i jej uczestników, partnerów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych. W styczniu 2009 roku Lokalną Strategię Rozwoju zaakceptowało Miasto i Gmina Karlino przystępując do Stowarzyszenia. Stosowne zmiany dotyczące tego samorządu znalazły się w ostatecznej wersji LSR, która została złożona wraz z wnioskiem o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W listopadzie 2009 roku kolejny raz zaktualizowano LSR w wyniku przyjęcia Gminy Białogard. Po weryfikacji wniosku o wybór LGD oraz aktualizacji załączników, decyzją Urzędu Marszałkowskiego zostaliśmy wybrani do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013. Uroczyste podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR odbyło się na Zamku w Szczecinie 07.07.2009 roku.

Stowarzyszenie LGD realizowało Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2004-2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”. W ramach tego programu 19.06.2006 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek do Schematu II na realizację projektu pod nazwą „Aktywność siłą rozwoju wsi” na kwotę 690.456,00 złotych. Umowa na realizację projektu z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA została podpisana 09.03.2007 roku. Do realizacji i koordynacji projektu zostało utworzone biuro Stowarzyszenia, które ma siedzibę w Urzędzie Gminy w Gościnie. Projekt ten był realizowany na terenie czterech gmin: Dygowo, Gościno, Rymań i Siemyśl. W ramach jego realizacji zostały przeprowadzone następujące działania: szkolenie komputerowe i obsługa Internetu, szkolenie w zakresie możliwości produkcji i wykorzystania roślin na cele energetyczne, jako alternatywy tradycyjnego sposobu gospodarowania, kurs agroturystyczny, kursy językowe (j. niemiecki, j. angielski), kurs ratownictwa medycznego, szkolenie dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE, wyjazd studyjny producentów rolnych do LGD Strittmatter Lande, V – COTTBUS, integracyjny turniej sportowo-rekreacyjny ,,Spotkanie na miedzy’’, promocja produktów lokalnych i wyrobów rękodzielniczych w trakcie Dożynek gminnych, obchody Dni Seniora, szkolenie w zakresie marketingu produktów lokalnych oraz podnoszenia ich atrakcyjności, „Wielkanoc z tradycją”, kiermasze świąteczne promujące produkty lokalne i wyroby rękodzielnicze, „Boże Narodzenie wsi polskiej”, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na około 30 km trasy rowerowej po nasypie zlikwidowanej wąskotorówki oraz remontu dwóch kościołów, opracowano analizy i ekspertyzy dla przedsiębiorców, przeszkolono zarząd, personel LGD oraz lokalnych liderów w zakresie przygotowania i realizacji projektów, w ramach promocji Lokalnej Grupy Działania przygotowano film multimedialny oraz wydawnictwa reklamowe.

W okresie 2007-2013 Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” zdobywało kolejne doświadczenie podczas realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zatwierdzony w umowie ramowej z dnia 07.07.2009 roku, budżet całkowity na realizację LSR wynosił 7 182 292,00 zł  w wyniku uzyskania środków dodatkowych, zwiększony do kwoty 9 034 685,84 zł realizowany został zgodnie z przyjętym planem. Beneficjentami środków były gminy członkowskie, organizacje pozarządowe, parafie, przedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby fizyczne. Zrealizowano dwa projekty współpracy.  Projekt „ I Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego” realizowany był przez 11 partnerów. Projekt współpracy „Nordic Walking Park Pomorza Środkowego” zrealizowano ze Środkowopomorską Grupą Działania”. W ramach prac projektowych łącznie zostało oznakowanych w 19 gminach 342 km tras nordic walking za pomocą tablic opisowo-poglądowych z mapami tras i ćwiczeniami, a także znaków kierunkowych. Na terenie naszego obszaru powstały trasy o długości 154 km. Na funkcjonowanie lgd i nabywanie umiejętności i aktywizację przewidziano 1575741,34. W wyniku realizacji LSR zostały osiągnięte cele ogólne i szczegółowe zawarte w strategii, związane z rozwojem naszego obszaru. Stopień wykorzystania budżetu przeznaczonego na Wdrażanie LSR wyniósł 83,46%, na Wdrażanie Projektów Współpracy 95,3%, Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizację 86,41%.  LGD „Siła w Grupie” zorganizowało dwa wyjazdy w ramach realizacji planów KSOW z działania 3.5 pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej, dotyczącej promocji produktów regionalnych przez podmioty działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego do Brukseli na Targi „Fete du folklore” w 2009 roku i w 2010 roku. W ramach projektów promowane były produkty: ogórek kołobrzeski, miód drahimski, paprykarz szczeciński, konfitura z płatków i owoców róży, koreczki śledziowe Neptuna, chleb razowy pokrzywieński i inne. Uznane produkty w regionie zaprezentowane zostały na targach międzynarodowych w Brukseli.

 

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget