LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Informacje ogólne:

Stowarzyszenie „Siła w Grupie"", pełniąc rolę Lokalnej Grupy Działania, pozyskało w ramach Osi 4. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) środki finansowe na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009 - 2014 (LSR).

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie wybiera, zgłaszane przez mieszkańców oraz uprawnione podmioty, operacje (projekty) do realizacji do wysokości przyznanych środków.


Warunkiem skorzystania z tych pieniędzy jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji do Stowarzyszenia "Siła w Grupie". Rada Stowarzyszenia (organ decyzyjny LGD) ocenia składane projekty i wybiera te, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR. Następnie wybrane wnioski przekazywane są do instytucji Wdrażającej (Urzędu Marszałkowskiego lub ARiMR w Szczecinie) w celu podpisania umowy z wnioskodawcą.

Zakres pomocy:

Wnioski o przyznanie pomocy na realizację projektów w ramach wdrażania LSR mogą dotyczyć następujących operacji:
1) wpisujących się w działania osi 3 PROW:

2) „Małych projektów" - operacji, które przyczyniają się do osiągnięcia celów osi 3 PROW.

Nabór i ocena operacji przez LGD będzie dokonywana w oparciu o przyjętą w LSR procedurę, zgodnie z harmonogramem naboru operacji oraz do wysokości przewidzianego w ramach każdego naboru operacji limitu dostępnych środków finansowych.

Numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR

Każdy beneficjent środków w ramach osi 4 Leader PROW musi posiadać numer identyfikacyjny producenta nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.)
Jeżeli Wnioskodawca nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć odpowiedni wniosek o wpis do ewidencji i nadanie numeru identyfikacyjnego we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym ARiMR. (wniosek można znaleźć tutaj)
Zgodnie z Ustawą Wnioskodawca będący małżonkiem osoby podlegającej wpisowi do ewidencji albo domownikiem albo współwłaścicielem gospodarstwa rolnego albo wspólnikiem spółki cywilnej o profilu rolniczym, co do których odpowiednio współmałżonek i współposiadasz wyrazili pisemną zgodę może posługiwać się numerem identyfikacyjnym małżonka albo posiadacza albo wspólnika którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę.

Finansowanie wyprzedzające

Beneficjenci środków w ramach osi 4 Leader PROW mają możliwość skorzystania z tzw. wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w związku z realizacją operacji, w postaci środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - „środki z ARiMR" do 20% przyznanej pomocy.

Aby otrzymać środki z ARiMR należy we wniosku o przyznanie pomocy w ramach danego działania wypełnić odpowiednią rubrykę oraz złożyć wypełniony zgodnie z instrukcją wniosek o wyprzedzające finansowanie (wniosek można znaleźć tutaj.xls). Środki przekazane zostaną na podstawie umowy przyznania pomocy w ramach danego działania.

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget