LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Zakres działania Stowarzyszenia

 

W ramach działania, pomoc jest przyznawana LGD na realizację aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowalnych określoną w odrębnych przepisach. Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:
 
 1. badań nad obszarem objętym LSR;
 2. informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;
 3. szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
 4. wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR;
 5. szkolenia lokalnych liderów;
 6. animowania społeczności lokalnych;
 7. koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).

 

 Udział kosztów bieżących w budżecie lokalnej grupy działania

 

Koszty bieżące Lokalnej Grupy Działania mogą stanowić maksymalnie do 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych przez LGD w okresie realizacji LSR. W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania LGD opracowane zostaną wytyczne dotyczące maksymalnych kwalifikowanych stawek wynagrodzeń pracowników LGD. Wytyczne te będą mogły ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.

 

Celem Stowarzyszenia "Siła w Grupie" jest:

 

 • działanie zmierzające do pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych,
 • wspieranie rozwoju zrównoważonego regionu, w tym zrównoważonej turystyki,
 • wdrażanie i monitorowanie Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej Gminy Białogard, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl i Ustronie Morskie,
 • stymulowanie inicjatyw lokalnych oraz podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczno-kulturalnej, oświatowej i gospodarczej wsi i jej mieszkańców,
 • rozwój i wspieranie różnych form kształcenia i samokształcenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców wsi,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę jakości nauczania dzieci i młodzieży wiejskiej, w szczególności z obszarów popegeerowskich,
 • podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną na terenach wiejskich oraz działania na rzecz promowania zdrowia,
 • podejmowane działań integrujących organizacje działające na wsi,
 • podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wyrównania szans osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim,
 • podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz działań promujących i upowszechniających wartości i wzory kultury narodowej,
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno – ekonomicznej i zawodowej mieszkańców wsi, w tym zajmujących się rybactwem śródlądowym i rybołówstwem morskim,
 • działania wspierające rozwój obszarów nadmorskich i ich integrację z pozostałą częścią regionu,
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju powszechnie dostępnej oświaty na wsi dla dzieci i młodzieży,
 • propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

 

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 

 • wielostronne propagowanie i wspieranie organizacyjne i rzeczowe działalności prowadzonej na rzecz celów Stowarzyszenia,
 • współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, z organizacjami społecznymi i zawodowymi, środowiskami opiniotwórczymi, współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 • doradztwo, prowadzenie szkoleń,
 • pomoc prawną i ekonomiczną,
 • współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinach związanych z działalnością stowarzyszenia,
 • prowadzenie działań integrujących członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 • organizowanie seminariów i spotkań tematycznych, również w wymiarze międzynarodowym,
 • działalność kulturalno – oświatową wspierającą realizację celów stowarzyszenia, inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 • aplikowanie o środki pomocowe,
 • organizację funduszu grantowego i konkursów grantowych.

 

Trochę historii:

 

Powołanie Lokalnej Grupy Działania dla Gmin: Dygowo Gościno, Rymań i Siemyśl przebiegało wieloetapowo. Z inicjatywą utworzenia partnerstwa wystąpiła Gmina Gościno. Konferencję inuguracyjną wdrażania projektu pod nazwą "Siła w Grupie" zorganizowano 23 września 2005 roku w Zespole szkół w Gościnie, na którą zaproszono 101 osób. Nastepnie prowadzono intensywną akcję promocyjną Programu Leader+ w rezultacie której zebrano ponad 60 osób gotowych do podjęcia działań na rzecz rozwoju naszych Gmin. Lokalni działacze wzieli udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących tworzenia i funkcjonowania LGD oraz zasad sporządzania ZSROW.
Przeprowadzono także analizę otoczenia instytucjonalnego, która pozwoliła na określenie osób zainteresowanych projektem. W kolejnych etapach dokonywała się samoistna selekcja liderów, także na Zebraniu Założycielskim w dniu 20.12.2005r. 28 osobowa grupa powołała Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" oraz zatwierdziła jej statut. Po złożeniu wymaganych dokumentów do KRS w Koszalinie w dniu 30.03.2006r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod numerem 0000252544219.
19.06.2007r. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Schematu II na realizację projektu pod nazwą: "Aktywność siłą rozwoju wsi" na kwotę 690.456.00 zł. Umowa na realizację projektu z Fundacją Programów dla Rolnictwa FAPA została podpisana 09.03.2007r. Do realizacji i koordynacji projektu zostało utworzone biuro Stowarzyszenia, które ma siedzibe w Urzędzie Gminy Gościno.
Projekt „Aktywność siłą rozwoju wsi” realizowany był na terenie czterech gmin: Dygowo, Gościno, Rymań i Siemyśl.

 

Zostały przeprowadzone następujace działania:

 

 • Szkolenie komputerowe i obsługa Internetu
 • Możliwość produkcji i wykorzystania roślin na cele energetyczne jako alnernatywa tradycyjnego sposobu gospodarowania.
 • Kurs agroturystyczny
 • Kursy jezykowe (j. niemiecki, j. angielski)
 • Kurs ratownictwa medycznego
 • Szkolenie dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE
 • Wyjazd studyjny producentów rolnych do LGD Strttmatter LandeV COTBUS
 • Integracyjny turniej sportowo rekreacyjny "Spotkanie na miedzy"
 • Dożynki Gminne promocja produktów lokalnych i wyrobów rękodzielniczych
 • Obchody Dni Seniora
 • Szkolenia w zakresie marketingu produktów lokalnych oraz podnoszenie ich atrakcyjności
 • Wielkanoc z tradycją kiermasze promujące produkty lokalne i wyroby rekodzielnicze
 • Boże Narodzenie wsi polskiej

 

Realizowane były następujace zadania:

 

 • Tworzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej (obiekty zabytkowe, pomniki przyrody, ścieżka rowerowa)
 • Opracowanie analiz i ekspertyz dla przedsiębiorców, przygotowanie dokumentacji, biznes planu
 • Szkolenia zarzadu, personelu LGD oraz lokalnych liderów w zakresie przygotowania i realizacji projektów
 • Promocja Lokalnej Grupy Działania film multimedialny

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget