LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w czasie pandemii. Samorząd Województwa wspiera dzieci i młodzież

14-05-2021

Trudności w koncentracji, problemy emocjonalne związane z izolacją, zaburzenia depresyjne, kłopoty ze snem i koncentracją uwagi, brak motywacji do nauki czy zachowania agresywne – to skutki, jakie niesie ze sobą pandemia i izolacja u dzieci i młodzieży. Jak radzić sobie podczas nauki zdalnej oraz w jaki sposób pomóc uczniom wrócić do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska społecznego? To główne zagadnienia omawiane podczas konferencji „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna z covidem w tle”, zorganizowanej 12 maja br. przez Urząd Marszałkowski WZ i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

- Wszyscy, którzy zajmują się wychowaniem i rozwijaniem młodego człowieka - a mam na myśli profesjonalistów, nauczycieli, ale także rodziców - wiedzą jak trudnym okresem dla młodych ludzi jest czas pandemii, okres już prawie rocznego zamknięcia w domu, braku kontaktów społecznych, nauka przez Internet. To wszystko powoduje dużo napięcia, wielkiego stresu u młodych ludzi. Będziemy musieli na to wyzwanie odpowiedzieć pomocą w poradzeniu sobie ze zmęczoną psychiką, poczuciem chaosu i bezradności – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Dlatego jako Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydowaliśmy o rozpoczęciu programu wsparcia finansowego dla gmin, które będą chciały sowich najmłodszych otoczyć odpowiednią opieką psychologiczną. Dzisiaj będziemy dyskutowali o tym, co najważniejsze – jak pomóc naszym młodym obywatelom, aby ten trudny okres przeszli jak najlepiej – dodał marszałek.

Z badań przeprowadzonych z młodzieżą dot. pierwszej fali pandemii przez Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że połowa badanych była w pierwszym okresie pandemii zadowolona ze swojego życia, co wynikało głównie z braku konieczności chodzenia do szkoły. Najtrudniejszy dla większości badanych był brak możliwości spotkania z kolegami i koleżankami oraz konieczność siedzenia w domu.

Centrum Cyfrowe, Fundacja Szkoła z Klasą oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej dwukrotnie badało w 2020 r. nauczycieli pod kątem edukacji zdalnej i radzenia sobie z pandemią. Według badań nauczyciele doświadczyli ogromnego napięcia, które związane było z nauczaniem online, część z nich doświadczyła z tego powodu zaburzeń psychosomatycznych. W ocenie nauczycieli dzieci w pandemii czują się osamotnione, tęsknią za kolegami i codzienną rutyną, często rodzice nie są w stanie udzielić im właściwego wsparcia. W tej sytuacji zdalne nauczanie stało się elementem dawania wsparcia dzieciom.

Najpoważniejszy problem wśród uczniów i uczennic wg. nauczycieli (na podst. badań Fundacji Szkoła z Klasą) są depresja, uzależnienie od telefonu, agresja, problemy z rówieśnikami czy zaburzenia koncentracji.

- Kolejne fale przynoszą nam inne zadania i wyzwania. Pandemia zmusiła do ukształtowania nowej formy funkcjonowania dzieci i całych rodzin w różnych obszarach: w szkole, w domu czy w pracy. Zarząd główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wypracował wskazówki dla rodziców, opiekunów, dzieci, profesjonalistów na temat tego, jak radzić sobie w tej sytuacji. Te zalecenia są dostępne na stronie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – mówiła prof. dr hab. n. medycznych Małgorzata Janas – Kozik, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży - Bardzo niepokojące są szacunki WHO, które mówią, że o 30% albo i więcej zwiększy się liczba dzieci, które będą szukały pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej i psychiatrycznej. Trzeba wzmocnić stabilną funkcjonalną rodzinę. Kolejne czynniki to szkoła i relacje rówieśnicze – dodaje.

O ochronie zdrowia psychicznego w okresie pandemii oraz po jej zakończeniu mówił prof. dr hab. n. medycznych Jerzy Samochowiec, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Mówił m.in. o tym, że negatywny wpływ pandemii na zdrowie psychiczne jest narastający, a konsekwencje będą długotrwałe. Aby ograniczyć negatywne skutki pandemii dla zdrowia psychicznego, potrzebna jest kontynuacja reformy, badania populacyjne, psychoedukacja, powszechne działania prozdrowotne i naprawcze oraz pokonywanie barier preferencyjnego szczepienia psychicznie chorych.

Dr Magdalena Chęć z Uniwersytetu Szczecińskiego zwracała m.in. uwagę, że po roku życia w pandemii problemy z warunkami do nauki uczniów nie zmieniły się, za to nasiliły się patologie w rodzinach dysfunkcjonalnych oraz pojawił się znaczny spadek motywacji do nauki.

O Zachodniopomorskich Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli, które są wsparciem pomocy psychologiczno – pedagogicznej mówiła  Urszula Pańka, dyrektorka ZCDN w Szczecinie. – Oprócz stałych działań prowadzonych przez ośrodki, którymi są m.in. szkolenia, dyżury metodyczne, spotkania klubu dyrektora, konsultacje czy konferencje, w pandemii zaczęliśmy również nagrywać filmy, podcasty, komunikujemy się z nauczycielami także poprzez stronę internetową – informowała.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego planuje uruchomić szereg działań, których celem będzie  poprawienie dostępu uczniów do pomocy psychologiczno – pedagogicznej w taki sposób, aby po okresie izolacji covidowej, braku kontaktów ze środowiskiem rówieśniczym i nauczycielami oraz stresogennym trybem nauki, pomóc uczniom wrócić do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska społecznego lub radzić sobie lepiej, pozostając nadal w trybie pracy zdalnej. Ponadto będzie podejmował działania wspierające i usprawniające już istniejące systemy oraz koordynował je na poziomie regionu. Planowane jest także powołanie zespołu konsultacyjnego przy marszałku ds. kondycji psychicznej i psychiatrycznej dzieci i młodzieży, który będzie diagnozował bieżące potrzeby dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposobów jej realizacji przez wyznaczone do tego instytucje.

Pomoc psychologiczna na wyciągnięcie ręki - Regionalne Pogotowie Kryzysowe

Regionalne Pogotowie Kryzysowe działa w sześciu powiatach. Dostępna tam jest pomoc w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki. Ma pomóc osobom, które doświadczą nagłego kryzysu emocjonalnego, aby zapobiec ewentualnej chorobie lub zaburzeniom. Do końca marca br. z pomocy tej skorzystało już ponad 376 osób.

Projekt, przy wsparciu środków Unii Europejskiej, jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim.
Powiatowe punkty pogotowia będą też animować i prowadzić kluby i grupy samopomocy oraz grupy wsparcia. Realizatorzy projektu planują szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego. Dostępne będą także wizyty środowiskowe w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej wsparcia.

Dodatkowe wsparcie dla uczniów

Z unijnego projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” będą mogły skorzystać zachodniopomorskie samorządy prowadzące placówki oświatowe. Uprawnionych do starania się o grant są 132 JST w regionie. Wartość całego przedsięwzięcia to 16,5 mln zł.

Zachodniopomorskie samorządy na wdrażanie dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej otrzymają grant, którego wysokość ustalana będzie  na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej. Dyrektorzy szkół będą mogli środki z tego programu przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych).
Samorządy będą mogły starać się także o refundację poniesionych kosztów od 1 lutego 2021 r.

-   Musimy odnaleźć się w nowych formach działania i nowych formach wsparcia. Musimy zintensyfikować swoje działania, po to, żeby być skuteczniejszym. Każdy z nas ma swoją rolę do spełnienia i jeżeli podejdziemy do tego w kategoriach budowania partnerstwa, umiejętnej współpracy, to będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście swoją rolę spełniamy właściwie - mówił Członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.

W konferencji uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz przedstawiciele środowiska akademickiego.

 

Źródło: serwis prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR