LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Różnicowanie


Jaki jest cel działania?

Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników lub małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Do korzystania z pomocy finansowej uprawniona jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika oraz domownik, która:

Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia.
Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR
Nie wystąpiła o przyznanie lub nie przyznano jej renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Jest nieprzerwanie ubezpieczona w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Nie będzie realizowała operacji jako wspólnik spółki cywilnej.
Jaki jest zakres działania?

Pomoc finansową udziela się na podjęcie lub rozwijanie działalności w zakresie:

Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.
Usług dla ludności.
Sprzedaży hurtowej i detalicznej.
Rzemiosła lub rękodzielnictwa.
Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych.
Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.
Usług transportowych.
Usług komunalnych.
Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych.
Magazynowania bądź przechowywania towarów.
Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Jakie są kryteria przyznania pomocy finansowej?

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania.
Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.

Operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie:

a) określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442)Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc,

b) wynajmowaniem pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

c) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.

Gospodarstwo rolne, w którym pracuje osoba starająca się o przyznanie pomocy finansowej, było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.
Jaka jest forma i wysokość pomocy?

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielanej jednemu beneficjentowi, w okresie wdrażania LSR, nie może przekroczyć 100 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji (wartości netto), natomiast pozostałe 50% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca. Oznacza to, że wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu (lub zakończeniu etapu realizacji projektu) złożyć wniosek o zwrot części kosztów kwalifikowalnych.

Co obejmują koszty kwalifikowalne?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
Zagospodarowania terenu.
Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.
Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej.

Zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:

a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych,

b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe.
Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, zalicza się również koszty ogólne:

Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych.
Opłat za patenty lub licencje.
Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.


Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:

Transportu do miejsca realizacji operacji:
a) materiałów służących realizacji operacji,
b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

Pomoc nie obejmuje kosztów:

Podatku od towarów i usług (VAT).
Zakupu rzeczy używanych.

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget