LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Zmiany w LSR - spotkanie konsultacyjne

30-04-2018

 

Gościno, 30 kwietnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROCEDURY ZMIANY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, OBEJMUJĄCEJ DOSTOSOWANIE WSKAŹNIKÓW

DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH ORAZ ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" na podstawie załącznika nr 1 do LSR - Procedury aktualizacji LSR informuje o rozpoczęciu prac, mających na celu zmianę LSR i dostosowanie jej do obowiązujących wytycznych, a także zmianę lokalnych kryteriów wyboru.

Przedmiotowe zmiany obejmują:

LSR:

1) strony 37-39 (tabele z opisem poszczególnych przedsięwzięć) - ujednolicono zapisy w tabelach z danymi zawartymi w Procedurach oceny i wyboru oraz Procedurze oceny i wyboru grantobiorców;

2) strony 39-40 (tekst pod tabelami) - poprawiono opis wskaźników, poprawiono liczbę wskaźników po zmianach;

3) tabela wskaźników (strony 41-45):

* Cel ogólny I:

- wskaźniki rezultatu:

+ zmieniono nazwę wskaźnika "liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne" na "liczba utworzonych miejsc pracy";

+ dodano wskaźnik "liczba utrzymanych miejsc pracy" - 31,5 sztuk (w liczbę utrzymanych miejsc pracy wliczono 21 sztuk utworzonych miejsc pracy oraz 10,5 miejsc pracy, które istniały przed realizacją operacji (uwzględnionych w ramach momentu bazowego) i jednocześnie mają związek z realizacją operacji);

+ dodano wskaźnik "Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie" - 5 sztuk;

- wskaźniki produktu:

+ zmieniono nazwę wskaźnika "Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa" na "Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa";

+ zmieniono nazwę wskaźnika "Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa" na "Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa";

+ zmieniono nazwę wskaźnika "Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego inkubatora przetwórstwa lokalnego" na "Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego;

* Cel ogólny II:

- wskaźniki rezultatu:

+ zmieniono nazwę wskaźnika "Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" na "Liczba osób korzystających z nowych i przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej";

+ dodano wskaźnik "Liczba osób odwiedzających zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim" - jednostką miary jest osoba, docelowa wartość wskaźnika wynosi 200 osób;

- wskaźniki produktu:

+ przedsięwzięcie II.1.1 - rozdzielono wskaźnik "Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" (16 sztuk) na dwa wskaźniki ( "Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" - 14 sztuk oraz "Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" - 2 sztuki). Wartości poszczególnych wskaźników zostały ustalone na podstawie dokumentacji ze spotkań z mieszkańcami, dotyczących budowania LSR oraz zebranych informacji z gmin członkowskich LGD;

+ przedsięwzięcie II.1.2 - rozdzielono wskaźnik "Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" (15 sztuk) na dwa wskaźniki ("Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" - 12 sztuk oraz "Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" - 1 sztuka). Ponadto dodano wskaźnik "Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim i restauratorskim" - 2 sztuki. Wartości poszczególnych wskaźników zostały ustalone na podstawie dokumentacji ze spotkań z mieszkańcami, dotyczących budowania LSR, danych zawartych w tabeli 24 na stronie 31 LSR oraz zebranych informacji z gmin członkowskich LGD;

* Cel ogólny III:

- wskaźniki rezultatu:

+ usunięto wskaźnik "Liczba przeszkolonych osób z grup defaworyzowanych" - zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017, wskaźnik ten wliczony jest do wskaźnika "Liczba osób przeszkolonych";

+ zmieniono nazwę wskaźnika "Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych" na "Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań";

+ zmieniono nazwę wskaźnika "Liczba uczestników wydarzeń edukacyjnych, aktywizacyjnych, integracyjnych" na "Liczba uczestników wydarzeń/imprez";

+ dodano wskaźnik "Liczba osób uczestniczących w konferencjach/targach/prezentacjach odbywających się poza terenem LGD - wartość wskaźnika 8 osób;

+ Wskaźniki "Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjnych - konsultacyjnych" (120 osób) oraz "Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR (500 osób) połączono w jeden wskaźnik, nazwany zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 "Liczba osób uczestniczących w spotkaniach/wydarzeniach adresowanych do mieszkańców" (620 osób);

+ zmieniono nazwę wskaźnika "Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby (przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne)" na "Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby";

+ zmieniono nazwę wskaźnika "Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane określone w LSR, młodzież, turyści, inne" na "Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych";

- wskaźniki produktu:

+ przedsięwzięcie III.1.1 - zmieniono nazwę wskaźnika z "Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie edukacji, aktywizacji i integracji mieszkańców" na "Liczba wydarzeń/imprez". Jednostka miary wskaźnika oraz wartość docelowa pozostaje bez zmian i wynosi 15 sztuk;

+ przedsięwzięcie III.1.2:

» zmieniono nazwę wskaźnika "Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami" na "Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców";

» zmieniono nazwę wskaźnika "Liczba wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR" na "Liczba konferencji/targów/prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD, ponadto zwiększono wartość docelową wskaźnika z 2 sztuk do 4 sztuk (biorąc pod uwagę aktualny poziom realizacji wskaźnika, jesteśmy pewni, że zrealizujemy wskaźnik po zmianie);

» zmieniono wskaźnik "Liczba stron internetowych LGD" (1 sztuka) na "Liczba odwiedzin strony internetowej LGD" (wartość docelowa wskaźnika na 2023 r. wynosi 10000 sztuk);

» Wskaźniki "Liczba szkoleń dla beneficjentów funduszy LGD" (8 sztuk) oraz "Liczba szkoleń lokalnych liderów" (1 sztuka) połączono w jeden wskaźnik, nazwany zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 "Liczba szkoleń" (9 sztuk);

» Zmieniono nazwę wskaźnika "Liczba osób/podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa" na "Liczbę podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa" oraz jednostkę miary wskaźnika z "osoby/podmioty" na "sztuka";

» zwiększono wartość docelową wskaźnika "Liczba ewaluacji i badań własnych LGD" z 3 sztuk do 7 sztuk (zgodnie z nową wytyczną wskaźnik ten obejmuję liczbę ewaluacji zewnętrznych (1 sztuka) oraz wewnętrznych (6 sztuk));

+ przedsięwzięcie III.1.3:

» Wskaźnik "Liczba zrealizowanych projektów współpracy" - zwiększono wartość docelową wskaźnika z 1 sztuki do 2 sztuk (spowodowane jest to tym, że zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 nie przewiduje się podziału wskaźników na projekty współpracy międzyregionalne i międzynarodowe, w związku z czym usunięto wskaźnik "Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej" (1 sztuka) i doliczono jego wartość do wskaźnika "Liczba zrealizowanych projektów współpracy";

» Usunięto wskaźnik "Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy, finansowanych w ramach LSR" (2 sztuki) i zastąpiono go wskaźnikiem "Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby" (2 sztuki);

4) Matryca logiczna (str.45-48) - naniesiono zmiany wskaźników;

5) Rozdział VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru został poprawiony tak, aby zapisy w LSR oraz Procedurach oceny i wyboru operacji były takie same;

6) Rozdział IX. Plan komunikacji - poprawiono zapisy dotyczące wskaźników zgodnie z wprowadzonymi zmianami;

7) Rozdział XI. Monitoring i ewaluacja - dostosowano rozdział do wytycznych nr 5/3/2017;

8) Załącznik nr 1 do LSR  - Procedura aktualizacji LSR - wprowadzono następujący zapis:

Zmiany i poprawki o charakterze niezależnym od LGD, w szczególności wynikające z wezwań Samorządu Województwa, dostosowania LSR do zapisów dokumentów wyższego szczebla, w tym do obowiązujących zasad realizacji programów, przepisów prawa lub pod wpływem zmian tych przepisów, otrzymanych przez LGD do stosowania dodatkowych procedur i zaleceń z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego lub od innych uprawnionych instytucji, usunięcia oczywistych omyłek pisarskich wprowadzane będą niezwłocznie bez konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami  i członkami, a zaktualizowana LSR będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej LGD.

9) Załącznik nr 2 do LSR - Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu - poprawiono rozdział zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017;

10) Załącznik nr 3 - Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu - załącznik został poprawiony zgodnie ze zmianami wprowadzonymi we wskaźnikach;

 

Przyczyną wprowadzonych we wskaźnikach zmian jest wprowadzenie Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020.

Skutkiem wprowadzonych we wskaźnikach zmian będzie zapewnienie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR.

 

LOKALNE KTYRERIA WYBORU:

- w części dotyczącej rozwijania działalności gospodarczej zmieniono kryterium nr 8 (było: Wnioskodawca nie zalegał z opłaceniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz opłatami lokalnymi w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, jest: Wnioskodawca nie zalegał z opłaceniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz opłatami lokalnymi w ciągu 1 miesiąca przed dniem złożenia wniosku,)

Przyczyną wprowadzonych w Lokalnych Kryteriach Wyboru zmian jest zalecenie określone w wystąpieniu pokontolnym z zakresu realizacji przez Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" postanowień §5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wprowadzenie zmiany w kryterium nr 8 będzie skutkować uproszczeniem procedury udokumentowania spełnienia przedmiotowego kryterium przez wnioskodawców.

 

TRYB ZGŁASZANIA UWAG W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" zaprasza do wnoszenia uwag, sugestii lub wyrażenia swojej opinii w zakresie projektowanych zmian w obrębie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz lokalnych kryteriów wyboru w terminie do dnia 7 maja 2018 r. Wszelkie sugestie prosimy przekazywać w formie elektronicznej na adres e- mail: gcagoscino@op.pl

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" zaprasza również członków LGD oraz mieszkańców obszaru na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące wprowadzonych w LSR zmian w zakresie wskaźników oraz lokalnych kryteriów wyboru, które odbędzie się dnia 07 maja 2018 r. (poniedziałek) o  godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie.

 

PROJEKT LSR Z DNIA 30.04.2018 R. do pobrania

PROJEKT LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU do pobrania

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR