LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

11-06-2018

Gościno, 11 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA LGD „SIŁA W GRUPIE”

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r. (w środę) o godzinie 15:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Powitanie uczestników i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.

4. Podjęcie uchwały w/s zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie”.

5. Informacja o zmianach wprowadzonych w LSR wraz z załącznikami oraz w Regulaminie Rady wraz z załącznikami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2017 r. Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

9. Sprawozdanie z funkcjonowania LGD w latach 2013-2017.

10. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

a) wybór Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na Prezesa,

c) przeprowadzenie wyborów Prezesa,

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa,

e) zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu,

f) przeprowadzenie wyborów Członków Zarządu,

g) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu,

h) zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej,

i) przeprowadzenie wyborów Komisji Rewizyjnej,

j) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

11. Wnioski

12. Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 15:15 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie. Proponowany powyżej porządek obrad pozostaje bez zmian.

Informacje o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” oraz projekty uchwał i inne materiały będą dostępne na stronie internetowej www.silawgrupie.org.pl

 

Pliki do pobrania:

Uchwała ws. przyjęcia zmian w Regulaminie Obrad

Regulamin Obrad

Uchwała ws. przyjęcia sprawozdania z działalności za 2017 r.

Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za 2017 r.

Uchwała ws. udzielenia absolutorium

Uchwała ws. wyboru Prezesa

Uchwała ws. wyboru Zarządu

Uchwała ws. wyboru Komisji Rewizyjnej

Informacja o zmianach w LSR i Regulaminie Rady

 

 

 

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR