LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

15 lat Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" w Gościnie!

31-05-2021

W tym roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie" w Gościnie obchodzi 15 lat istnienia.                                                                                             Teraz trochę historii. Powoływanie Lokalnej Grupy Działania przebiegało wieloetapowo. Celem powstania LGD było przygotowanie mieszkańców terenów wiejskich do skorzystania ze środków unijnych na wsparcie rozwoju wsi. Z inicjatywą utworzenia partnerstwa wystąpiła gmina Gościno i zaprosiła do współpracy sąsiednie gminy: Dygowo, Rymań i Siemyśl, które spełniały określone przez Ministerstwo Rolnictwa warunki uczestnictwa w I i II schemacie PPL LEADER+. Przeprowadzono intensywną akcję promocyjną Programu „LEADER+”, w rezultacie której zebrano ponad 60 osób gotowych do podjęcia działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W wyniku intensywnej akcji promocyjnej, informacyjnej i przeprowadzonych warsztatów z udziałem społeczności poszczególnych sołectw wyłoniono liderów lokalnych, którzy wzięli udział w dalszych warsztatach planowania strategicznego. Były to osoby prywatne chcące pracować społecznie na rzecz swoich środowisk, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów, rolnicy oraz niewielka grupa przedsiębiorców, którzy wykazali się najmniejszą aktywnością. W wyniku ich pracy opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Lokalnego. W trakcie tych działań dokonała się samoistna selekcja liderów, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w realizacji programu Leader. W rezultacie tych działań, na Zebraniu Założycielskim w dniu 20.12.2005 roku 28-osobowa grupa powołała w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach Stowarzyszenie Lokalnej Grupa Działania "Siła w Grupie". Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie jest osobą prawną i zostało wpisane do KRS pod numerem 0000254219 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie w dniu 30.03.2006. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmowało gminy: Gościno, Rymań, Siemyśl, Dygowo oraz obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Po zrealizowaniu II schematu podjęto kroki w celu dokonania zmian umożliwiających Stowarzyszeniu uczestnictwo w realizacji podejścia Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.  W tym celu rozpoczęto działania informacyjne w gminach członkowskich poprzez uczestnictwo w sesjach rad gmin oraz zaproszono dodatkowe gminy, Kołobrzeg i Ustronie Morskie. Na warsztatach w poszczególnych gminach przeprowadzono analizę SWOT w celu aktualizacji oglądu rzeczywistości obszaru działania LGD z punktu widzenia uczestników życia społeczno – gospodarczego. Następnie przeprowadzono warsztaty planowania strategicznego, których celem było przebudowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich tak, aby odpowiadała aktualnym potrzebom i preferencjom oraz sposobowi funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w następnym okresie programowania. Zdefiniowano na nowo cele strategiczne i operacyjne określając w ten sposób aktualne potrzeby oraz sposób ich zaspokajania zarówno przez przyszłych wnioskodawców jak i samą Lokalną Grupę Działania i jej uczestników, partnerów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych. W styczniu 2009 roku Lokalną Strategię Rozwoju zaakceptowało Miasto i Gmina Karlino przystępując do Stowarzyszenia. Stosowne zmiany dotyczące tego samorządu znalazły się w ostatecznej wersji LSR, która została złożona wraz z wnioskiem o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W listopadzie 2009 roku kolejny raz zaktualizowano LSR w wyniku przyjęcia Gminy Białogard. W chwili obecnej do Stowarzyszenia należy 8 Gmin a samo Stowarzyszenie kończy realizację drugiego okresu programowania 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia planuje uroczyste Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w miesiącu wrześniu 2021 r, na które członkowie Stowarzyszenia zostaną zaproszeni.  

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR